Ενημέρωση Χρήστη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε ως χρήστης της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης θα τύχουν επεξεργασίας από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ», με έδρα στην Αργυρούπολη Αττικής (Κύπρου 4) και στοιχεία επικοινωνίας 2160009000 και info@master.com.gr, ως υπεύθυνη επεξεργασίας ή ως εκτελούσα την επεξεργασία με σκοπό την παροχή πρόσβασης του χρήστη στο εκπαιδευτικό υλικό και τις παρεχόμενες σχετικές υπηρεσίες κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής, καθώς και για την διαχείριση της παρεχόμενης εν γένει εκπαιδευτικής ή/και συμβουλευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 περίπτ. β (ως επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή την λήψη μέτρων κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης) και το άρθρο 9 § 2 περίπτ. η (ως επεξεργασία απαραίτητη για σκοπούς διαχείρισης κοινωνικών υπηρεσιών τις οποίες λαμβάνετε ως ωφελούμενος αντίστοιχου προγράμματος) του ΓΚΠΔ. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων που χαρακτηρίζεται ως «υποχρεωτική» είναι αναγκαία για την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, ενώ σε περίπτωση άρνησης παροχής τους δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική ή/και συμβουλευτική δραστηριότητα. Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού της πλατφόρμας συλλέγουν κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας τους ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η μεταφορά των οποίων αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό λειτουργίας των πρωτόκολλων επικοινωνίας του Διαδικτύου, όπως διευθύνσεις IP, ονομασίες πεδίου των υπολογιστών και τερματικών συσκευών που χρησιμοποιεί ο χρήστης, ενδείξεις URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) των αιτούμενων πηγών, χρόνο του αιτήματος, χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την υποβολή του αιτήματος στον server, μέγεθος του ληφθέντος αρχείου, αριθμητική ένδειξη πορείας του αιτήματος από τον server (ολοκληρώθηκε, σφάλμα κ.ο.κ.), άλλες παραμέτρους σχετικές με το λειτουργικό σύστημα και τις συσκευές του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά, αναγκαία για την πρόσβαση σε υπηρεσίες Διαδικτύου, τυγχάνουν επεξεργασίας και για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την χρήση των υπηρεσιών κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής (συχνότερα προσπελάσιμο υλικό εκπαίδευσης, αριθμός επισκεπτών ανά ώρα/μέρα, γεωγραφική περιοχή χρήστη κ.λπ.), καθώς και για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι ωφελούμενος προγράμματος κοινωνικών υπηρεσιών, τα δεδομένα του καθίστανται προσβάσιμα από τυχόν άλλους φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα από κοινού με την Master A.E. και τον εντεταλμένο Σύμβουλο του ωφελούμενου, εφόσον υπάρχει, ή από τον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό του οποίου λειτουργούμε την πλατφόρμα και κοινολογούνται στην αρμόδια δημόσια Αρχή Διαχείρισης του προγράμματος. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι επίσης προσβάσιμα από το αρμόδιο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Master A.E. που ενεργεί υπό την εποπτεία της και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα αποκλειστικά βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που αφορούν στην διαχείριση των υπηρεσιών κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής, δεσμευόμενο για την τήρηση εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής και για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή τους ή όσο χρόνο ορίζεται από την εκάστοτε δημόσια Αρχή Διαχείρισης και στη συνέχεια διαγράφονται με κατάλληλα και ασφαλή μέσα. Οι χρήστες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται στα άρθρα 15 επ. του ΓΚΠΔ, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Master A.E., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@master.com.gr (ταχυδρομική διεύθυνση : Ζαλοκώστα 18 - Νέο Ηράκλειο Αττικής).

Cookies και άλλα συστήματα ανίχνευσης

Δεν γίνεται χρήση cookies για την ανάλυση συμπεριφοράς ή την κατάρτιση προφίλ των χρηστών. Χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που συνδέεστε στην πλατφόρμα (προσωρινά) κατά τρόπο περιορισμένο στο απολύτως αναγκαίο για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της πλατφόρμας. Η αποθήκευση των cookies αυτών στους τερματικούς σταθμούς ή στον περιηγητή (browser) του χρήστη υπόκειται στον δικό του έλεγχο, ενώ στους server, μετά τη λήξη της πρόσβασης στην πλατφόρμα, πληροφορίες σχετικές με τα cookies διατηρούνται καταγεγραμμένες στα αρχεία καταγραφής (log) των υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα μικρότερο σε κάθε περίπτωση των επτά ημερών (όσο διατηρούνται όλες οι πληροφορίες περιήγησης).


Τελευταία τροποποίηση: Monday, 14 December 2020, 11:50 AM